PHÒNG DÂN SỐ – TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

Bảo vệ sức khỏe sinh sản – Vì tương lai hạnh phúc

1. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng  
    KS. Phạm Thị Mai Lành

2.Giới thiệu chung

Phòng Dân số được thành lập từ tháng 7/2018, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) vào Trung tâm Y tế huyện (theo Quyết định số 813/QĐ- UBND ngày 30/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái). Từ tháng 8/2021, Phòng Dân số đổi tên thành Phòng Dân số – Truyền thông và giáo dục sức khỏe, thêm chức năng truyền thông giáo dục sức khỏe (theo Quyết định số 387/QĐ-SYT ngày 30/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc sáp nhập, tổ chức lại một số khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên trực thuộc Sở Y tế). Phòng có 04 biên chế, thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm Y tế các công tác liên quan đến Dân số và phát triển, Truyền thông và giáo dục sức khỏe tại Trung tâm Y tế và trên địa bàn huyện.

3.Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1984, Ủy ban Dân số và sinh đẻ có kế hoạch huyện được thành lập, nhằm giúp việc cho UBND chỉ đạo công tác dân số và sinh đẻ ở địa phương. Năm 1985, Ủy ban Dân số và sinh đẻ có kế hoạch được đổi tên thành Ủy ban Dân số – KHHGĐ. Hệ thống Uỷ ban dân số-KHHGĐ huyện được tăng cường, cấp xã có Ban dân số-KHHGĐ và có cán bộ chuyên trách.

Giai đoạn 2001-2008, Uỷ ban Dân số-KHHGĐ huyện hợp nhất với Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em và bổ sung thêm chức năng gia đình, thành Uỷ ban Dân số – Gia đình và Trẻ em trực thuộc UBND huyện.

Năm 2008, Uỷ ban Dân số – Gia đình và Trẻ em giải thể, Trung tâm Dân số-KHHGĐ được thành lập, trực thuộc Sở Y tế.

Từ tháng 6/2015, bàn giao nguyên trạng Trung tâm Dân số – KHHGĐ từ Chi cục Dân số – KHHGĐ thuộc Sở Y tế về trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý (theo quyết định số 873/QĐ- UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái).

Từ tháng 7/2018, Trung tâm Dân số-KHHGĐ sáp nhập vào Trung tâm Y tế huyện (theo Quyết định số 813/QĐ- UBND ngày 30/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái), thành lập Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện.

Từ tháng 8/2021, Phòng Dân số đổi tên thành Phòng Dân số – Truyền thông và giáo dục sức khỏe, thêm chức năng truyền thông giáo dục sức khỏe (theo Quyết định số 387/QĐ-SYT ngày 30/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc sáp nhập, tổ chức lại một số khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên trực thuộc Sở Y tế).

4.Cơ cấu tổ chức

* Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: KS. Phạm Thị Mai Lành

* Tổng số viên chức: 04 viên chức

* Trình độ chuyên môn:

+ Đại học: 03 viên chức

+ Trung cấp: 01 viên chức

5.Chức năng nhiệm vụ

 5.1. Chức năng

Phòng Dân số – Truyền thông và Giáo dục sức khỏe là phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm Y tế các công tác liên quan đến Dân số và phát triển, Truyền thông và giáo dục sức khỏe tại Trung tâm Y tế và trên địa bàn huyện.

5.2. Nhiệm vụ

5.2.1. Công tác Dân số

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Dân số – KHHGĐ và truyền thông giáo dục về Dân số – KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số – KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thấm quyền phê duyệt.

– Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về Dân số – KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

– Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số – KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Dân số – KHHGĐ của các Phòng khám Đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, thị trấn, cán bộ dân số xã, Nhân viên Y tế – Dân số thôn, bản.

– Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân số – KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục Dân số – KHHGĐ và Giám đốc Trung tâm Y tế phân công.

– Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã, Nhân viên Y tế – Dân số thôn, bản.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực Dân số – KHHGĐ, sức khỏe sinh sản.

– Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

5.2.2. Công tác Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ

– Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

–  Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện.

– Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khỏe tại các khoa, phòng, phòng khám Đa khoa khu vực, Trạm Y tế xã, thị trấn.

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và triển khai các công tác tuyên truyền khác trong lĩnh vực y tế khi được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

– Phối hợp, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế xã và nhân viên y tế thôn, bản.

– Phối hợp với các khoa, phòng liên quan tiếp nhận, biên soạn, cấp phát tài liệu liên quan đến hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

– Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Trung tâm Y tế đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

5.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phân công

6.Trang thiết bị

Phòng có 03 tủ đựng tài liệu, 01 máy in, 03 máy vi tính làm việc.

01 máy chiếu.

7.Thành tích đạt được

Năm  Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 
2009 Giấy khen 44/QĐ- SYT ngày 20/01/2010 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
2010 Giấy khen 17/QĐ- SYT ngày 16/02/2011 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
2011 Bằng khen 4435/QĐ-BYT ngày 23/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế
2011 Giấy khen 75/QĐ- SYT ngày 16/02/2012 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
2012 Giấy khen 30/QĐ- SYT ngày 14/01/2013 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
2013 Giấy khen 717/QĐ- TCDS ngày 30/12/2013 của Tổng cục Dân số-KHHGĐ
2014 Giấy khen 16/QĐ- LHH ngày 11/12/2014 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái
2015 Giấy khen 04/QĐ- LHH ngày 26/01/2016 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái
2017 Giấy khen 462/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND huyện Trấn Yên
2018 Giấy khen 530/ QĐ-TCDS ngày 30/12/2013 của Tổng cục Dân số-KHHGĐ
2019 Giấy khen 987/QĐ- SYT ngày 19/12/2019 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
2020 Giấy khen 788/QĐ- SYT ngày 15/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
2021 Giấy khen 305/QĐ- TCDS ngày 30/12/2013 của Tổng cục Dân số-KHHGD
2022 Giấy khen 663/QĐ- SYT ngày 29/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

 

8.Đề tài nghiên cứu khoa học

Năm 2023 nghiên cứu Đề tài: “Thực trạng sinh con thứ ba trở lên và một số yếu tố ảnh hưởng trên địa bàn huyện Trấn Yên năm 2023”.

9.Định hướng và phát triển

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ DS-KHHGĐ sang Dân số và Phát triển. Trước những thời cơ và thách thức về công tác dân số, công tác truyền thông và giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện hiện nay, định hướng thời gian tới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảm sinh, đặc biệt tại các xã có mức sinh cao, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

– Thực hiện các nhiệm vụ nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi của dân số ở mức hợp lý.

– Thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

– Đẩy mạnh tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số, sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ, đặc biệt là cho người dân ở vùng có mức sinh cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

– Nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, tạo nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tận dụng hiệu quả nguồn lực lao động dồi dào đáp ứng với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

– Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn huyện. Công tác truyền thông vận động xã hội có một vai trò rất lớn, cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Để triển khai thành công các định hướng và phát triển đã đề ra, cần ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số; truyền thông và giáo dục sức khoẻ. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy… Từ đó, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong và ngoài huyện.

ĐỊA ĐIỂM

– Tầng 2, nhà A – Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Tổ dân phố 7, Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

– E-mail: phongdansottgdskty@gmail.com

Ảnh tập thể phòng

Một số hoạt động